• NL
  • WIE
 

Kleiklinkers voor huis en tuin en bestrating

Eigenschappen

Duurzaam, kleurvast en kwaliteitsvol

Arte / Rood - Bruin
Arte / Rood - Bruin

Superieure kwaliteit
Keramische producten ( binnenmuurstenen, gevelstenen, dakpannen…) worden veelvuldig en reeds eeuwen lang gebruikt in de bouwsector omwille van hun uitzonderlijke kwaliteiten. In de groep van de keramische bouwmaterialen steken kleiklinkers er nog een stukje bovenuit.

 

Volgende technische eigenschappen zorgen ervoor dat kleiklinkers een superieur materiaal zijn voor de realisatie van een kwalitatieve en langdurige verharding:

  • Lage wateropname
  • Kleine toleranties op de afmetingen
  • Strenge eisen voor vorst/dooi-weerstand
  • Hoge buigsterkte
  • Grote glijweerstand
  • Grote weerstand tegen afslijting

 

Diversiteit aan kleuren, formaten en texturen
Op het vlak van productie van kleiklinkers zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Het maakt de keuze van de consument er echter niet gemakkelijker op. Ontwerpers, architecten, besturen of particulieren: allen hebben ze de keuze uit een quasi onbeperkt aantal producten. Niet alleen een breed aanbod aan kleuren is verkrijgbaar; afhankelijk van het productieproces kunnen ook verschillende oppervlaktestructuren of nabehandelingen toegepast worden. Daarnaast moet nog de keuze gemaakt worden in welk formaat ze uitgevoerd worden en in welk verband ze geplaatst worden. En waarom eens geen ontwerp maken met een combinatie van verschillende producten of verschillende verbanden?

 

Crea Solane - Crea Torino - Crea Nero
Crea Solane - Crea Torino - Crea Nero

Kleurvast
Kleiklinkers zijn volledig vrij van kleurstoffen. Ze worden door en door in de massa gekleurd en zijn bijgevolg 100% kleurvast. Doordat de kleur erin gebakken wordt, gaat bij kleiklinkers de oorspronkelijke kleur nooit verloren, ook niet wanneer ze na enkele jaren een aantrekkelijke patine of verwering vertonen.


Lange levensduur
Kleiklinkers worden op dezelfde wijze gefabriceerd als gebakken gevelstenen, met dat verschil dat ze op een hogere temperatuur en langer gebakken worden, en ook een specifieke kleisamenstelling hebben.

 
Kleiklinkers doorstaan een bakbeurt van 1.100 à 1.200 °C. Dat is zo’n 100°C hoger dan gevelstenen. Dat maakt ze prima bestand tegen extreme vorst, druk, slijtage en agressieve stoffen zoals strooizout en reinigingsproducten. De gemiddelde levensduur van kleiklinkers wordt geraamd op 125 jaar. Vaak zullen kleiklinkers dus de technische levensduur van de weg waarin ze toegepast worden overleven. Kleiklinkers worden daarom veelvuldig hergebruikt op dezelfde plaats of in een andere toepassing. Dit maakt er niet alleen een zeer duurzaam product van, maar zorgt ook voor een zeer lage ‘total cost of ownerschip’.


Flexibele verharding
Bestratingen in kleiklinkers hebben een groot voordeel ten opzichte van continu doorlopende verhardingen. Zo kunnen moeilijke vormen op eenvoudige wijze uitgewerkt worden zonder dat de kostprijs de hoogte inschiet. Daarnaast zijn ze niet alleen flexibel tijdens de aanleg, maar ook tijdens hun levensduur. Wanneer bijvoorbeeld de weg opgebroken moet worden voor het leggen van nutsleidingen, kunnen de kleiklinkers nadien op eenvoudige wijze teruggeplaatst worden, zonder dat dit visueel zichtbaar is. Zo ook bij sporadische herstelwerken, ook hier is de kleurvastheid een grote troef.

Arte / Rood - Bruin
Arte / Rood - Bruin

Duurzaam(ste) bestratingsmateriaal

Kleiklinkers bestaan voor 100% uit natuurlijke mineralen, grondstoffen van eigen bodem die onbeperkt voorradig zijn. Daardoor zijn ze bijzonder duurzaam. Eenmaal ze het bakproces hebben doorstaan, zijn ze bovendien gehard voor een langdurig bestaan waarin hun natuurlijke kleur ten volle behouden blijft en door hun verwering zelfs nog mooier wordt. Vandaar dat kleiklinkers vaak opnieuw worden gebruikt. Waterdoorlatende kleiklinkers hebben nog een bijkomend voordeel: ze laten hemelwater op een natuurlijke wijze in de grond doordringen en helpen zo wateroverlast beperken.

 

Grondstoffen
Kleiklinkers worden gemaakt van 100% natuurlijke mineralen (voornamelijk klei). Ze bevatten geen schadelijke elementen voor het milieu.

 
Klei is in bepaalde rivieromgevingen een onbeperkt voorradige grondstof. Ook op andere locaties is klei een quasi onuitputtelijke grondstof. Dat maakt klei in hernieuwbaarheid vergelijkbaar met wind- en zonne-energie.

 
Wat in de uiterwaarden - het gebied tussen rivier en rivierdijk - aan klei wordt weggehaald om er kleiklinkers, bakstenen en kleidakpannen van te maken, wordt door de rivier weer aangevuld. Die verhouding is over langere tijd gemeten ongeveer 1 op 1. Dat staat in een studie die in Nederland - het kleiklinkerland bij uitstek - werd uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Deltares en de universiteiten van Wageningen en Utrecht. Om tot die conclusie te komen, werd in de studie een lange periode bekeken, vanaf het begin van de industrialisatie. Blijkt dat sinds 1850 het gebruik van klei door de baksteenindustrie en de nieuwe afzettingen in de uiterwaarden elkaar in evenwicht hebben gehouden. Wanneer de kleiontginning op een even verantwoorde wijze blijft gebeuren, kan in de toekomst het evenwicht tussen de productie van keramische productie enerzijds en de afzetting van klei door de Maas en de Rijn anderzijds blijven bestaan.

 
Daarnaast worden de grondstoffen nodig voor de productie van kleiklinkers voor het overgrote deel lokaal ontgonnen. De lokale ontginning, productie en verwerking zorgen voor een lage milieukost van het transport en bijgevolg een lage ecologische totaalimpact. Doordat de meeste fabrieken langs een rivier liggen, wordt ook heel wat transport over water voorzien.
 

Balans duurzaamheid
Balans duurzaamheid

Levensduur – hergebruik

Hun kleurvastheid, samen met hun mooie veroudering, hun hoge weerstand tegen slijtage en het feit dat ze gemakkelijk kunnen worden opgebroken, maken kleiklinkers prima geschikt voor hergebruik. Uit een studie uitgevoerd door Royal Haskoning blijkt dat Nederlandse gemeenten dat reeds massaal doen: 80 tot 90% van de geplaatste kleiklinkers worden daadwerkelijk opnieuw gebruikt voor herbestrating en bij groot onderhoud van de wegen. Wanneer ook het hergebruik bij particulieren wordt meegeteld, ligt het totale hergebruikpercentage van kleiklinkers op ongeveer 90%, zo blijkt. Deze percentages worden bevestigd door de gegevens van afvalwerkende bedrijven (breukinstallaties): daar worden veel minder kleiklinkers tot puin verwerkt dan het aantal dat nodig is bij heraanleg van straten. Een groot deel van de klinkers wordt dus hergebruikt.

 
De lange levensduur zorgt voor een duurzaam bouwmateriaal. De initiële impact kan als het ware gespreid worden over meer dan 100 levensjaren. Zeggen dat duurzaamheid = lang duren is echter te kort door de bocht. De initiële impact blijft een belangrijk onderdeel in het totale duurzaamheidsverhaal. Daarom wordt ook continu gezocht naar optimalisaties op vlak van grondstof en energieverbruik.

 
Het oppervlak van kleiklinkers neemt zowel absoluut als relatief dan ook gestadig toe ten koste van andere materialen.

 
Waterdoorlatendheid
Een bijkomend voordeel van bepaalde types van kleiklinkers is de waterdoorlaatbaarheid. Waterdoorlatende kleiklinkers zijn voorzien van openingen waarlangs het regenwater langzaam in de bodem kan infiltreren. Zodoende wordt het regenwater in de kleiklinkers en hun funderingsopbouw gebufferd en wordt het zo lang mogelijk vastgehouden op de plaats waar het valt. Het water kan op een natuurlijke wijze de grond in lopen, en er hoeft maar een kleine hoeveelheid hemelwater via rioleringen en waterlopen te worden afgevoerd. Op die manier helpen waterdoorlaatbare kleiklinkers het grondwaterpeil op te houden, en leveren ze bij overvloedige regenval een belangrijke bijdrage in het verminderen van de risico’s op wateroverlast. Doordat er minder gevaar is dat kanalen, beken en rivieren overstromen, zorgen ze er tevens voor dat er minder vaak vervuild water in de oppervlaktewateren terechtkomt.

 

Sommige gemeenten geven voor de plaatsing van waterdoorlaatbare klinkers een premie.

 
 

Penter Husum + Rot
Penter Husum + Rot

Vormvast – slijtvast

Kleiklinkers worden gemaakt door klei onder druk in bakvormen te persen, te laten drogen en vervolgens te bakken in ofwel computergestuurde ofwel veldbrandovens.

 
De maatvastheid van kleiklinkers hangt voor een groot deel af van het soort oven dat wordt gebruikt. De meeste kleiklinkers worden tegenwoordig gebakken in moderne tunnelovens, en hebben daardoor een vergelijkbare maatvastheid als betonproducten. Als kleiklinkers in een vlamoven worden gebakken, kunnen er kleine onregelmatigheden optreden, maar net dat bepaalt de charme van dit type kleiklinkers.

 
Kleiklinkers bestaan uit volle keramiek met zeer lage porositeit. Hierdoor zijn ze zeer hard en bijgevolg ook zeer slijtvast. Enkel de bezanding op het oppervlak kan door gebruik verdwijnen, maar de massa zelf verweert niet. De kleiklinkers slijten dus niet tijdens de gebruiksfase.

 
Onderhoudsvriendelijk
Kleiklinkers zijn bestand tegen uitzonderlijke omstandigheden. Een eenmalige onderhoudsbeurt per jaar volstaat om er zo goed als nieuw uit te zien. Bovendien is keramiek vrij resistent tegen agressoren en mogen alle reguliere poetsmiddelen gebruikt worden.

 
Mosvorming komt voor bij zowel keramische als bij betonklinkers, vooral op plaatsen waar weinig zon komt. Hoe ruwer en onregelmatiger de klinkers, hoe groter dat risico. In principe is mosvorming louter een esthetisch probleem. Daarenboven is de vervuiling ter hoogte van de voegen maatgevend ten opzichte van de vervuiling van het klinkeroppervlak zelf.

 
Een kleiklinker is een aantrekkelijk en duurzaam materiaal. Hij is kleurecht, slijtvast en vorstbestendig, en gaat gemiddeld 125 jaar mee. Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor hergebruik. Bovendien is de grondstof waaruit een kleiklinker bestaat een natuurlijk product dat vrij voorradig is. Waterdoorlaatbare kleiklinkers hebben nog een extra voordeel: ze kunnen een oplossing bieden voor problemen die voortkomen uit de verharding van de openbare ruimte.

terug naar boven

Wienerberger Kleiklinkers
TERCA kleiklinkers

Producten Zoekmachine Terca Kleiklinkers

Aantal kleiklinkers per m2 berekenen?

Maak gebruik van onze calculator: