• NL
  • WIE
 

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht bij verwerking van gevelstenen?

Het verzagen en verwerken van bakstenen ontwikkelt stof. In dat stof zitten silicum- en kwartsdeeltjes. Die kunnen zonder beschermingsmiddelen schadelijk zijn voor de gezondheid.
 
Bij voorkeur worden de bakstenen verzaagd met een arbeidsmiddel voorzien van voorziening tegen stofontwikkeling. (stofafzuiging, waterzaagtafel, ….)
Wij raden aan om minimaal een stofmasker “type FFP3” te dragen (volgens EN 149)
Stofmasker
Stofmasker
Daarnaast zijn deze veiligheidsinstructies en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verplicht bij elke verwerking van gevelstenen:
 
  • Lichte ademhalingsbescherming
  • Veiligheidshelm
  • Oogbescherming
  • Veiligheidshandschoenen
  • Gehoorbescherming
  • Veiligheidsschoenen
 
Respecteer eveneens de zogenaamde H- en P-zinnen uit de cementindustrie. ‘H’ staat voor hazard en ‘P’ voor de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen (precaution).
Bij verwerken met cement volgende H- en P zinnen respecteren*:
 
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
P102 Buiten het bereik van kinderen houden
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden
P305
P351
P358
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.
P280
Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
* Steeds de H en P zinnen van de producten waarmee gewerkt wordt raadplegen en respecteren
terug naar boven