Persoonlijke beschermingsmiddelen

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht bij de verwerking van gevelstenen?

Het verzagen en verwerken van bakstenen ontwikkelt stof. In dat stof zitten silicum- en kwartsdeeltjes. Die kunnen zonder beschermingsmiddelen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bij voorkeur worden de bakstenen verzaagd met een arbeidsmiddel met een voorziening tegen stofontwikkeling (stofafzuiging, waterzaagtafel ... ).

Wij raden aan om minimaal een stofmasker “type FFP3” te dragen (volgens EN 149).

Daarnaast zijn deze veiligheidsinstructies en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verplicht bij elke verwerking van gevelstenen:

  • Lichte ademhalingsbescherming
  • Veiligheidshelm
  • Oogbescherming
  • Veiligheidshandschoenen
  • Gehoorbescherming
  • Veiligheidsschoenen

Respecteer eveneens de zogenaamde H- en P-zinnen uit de cementindustrie. ‘H’ staat voor hazard en ‘P’ voor de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen (precaution).

Bij verwerken met cement volgende H- en P- zinnen respecteren*:

 
H315
H317
P102
P262
P305, P351, P358
P280
 

Veroorzaakt huidirritatie  

Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Buiten bereik van kinderen houden

Contact met ogen, de huid of de kleding vermijden

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen

Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen

* Steeds de H- en P-zinnen van de producten waarmee gewerkt wordt, raadplegen en respecteren

Map of dealers

Vind verdelers in uw buurt