Eikelmuis

Biodiversiteitsactieplan site Kortemark

In Kortemark baat Wienerberger een fabriek uit waar zowel handvorm- als strengpersgevelstenen geproduceerd worden. Sinds 2021 produceren we er ook steenstrippen met een handvorm-look, volgens een CO2-neutraal productieproces. Nog in 2021 stelden we voor zowel de fabrieksterreinen als de nabijgelegen groeve een overkoepelend biodiversiteitsactieplan op. Ondanks de natuurarme omgeving biedt het plan heel wat kansen voor lokale fauna en flora.

Doelsoortengroep – Vlinders

Om vlinders aan te trekken moet er voldoende voedsel zijn voor zowel de rupsen (bladeren) als de volwassen dieren (bloemen). Een variatie in structuur van de beplanting zorgt voor een variatie aan soorten. Daarbij is het belangrijk om verschillende soorten planten te voorzien, maar ook om verschillende hoogtes van begroeiing te bekomen, onder meer door een aangepast beheer. Een afwisseling van gesloten en meer open vegetaties, onregelmatige bosranden, inhammen en variaties in bezonning zijn ideaal voor vlinders. Naast vlinders, zullen ook tal van andere soorten hun stekje vinden in dit habitat. 

Poel

Aan de kant van de Staatsbaan ligt een voortuin, die vooral exoten bevat. Doel is om deze te verwijderen en te vervangen door een poel. De poel voeden we door regenwater op te vangen, afkomstig van de nabijgelegen bedrijfshal. Dat water werd voordien nog rechtsreeks naar de gracht of de riolering afgeleid. Op die manier bekomen we infiltratie, waardoor de grondwatertafel gevoed wordt, vermijden we hittestress in de zomer en bufferen we water bij piekbuien. Tegelijkertijd is hemelwater bij uitstek geschikt om snel gekoloniseerd te worden door allerlei organismen. Als doelsoort voor deze vijver denken we aan de Watersnuffel, een soort libel. Rondom de vijver zaaien we een bloemenweide in, wat dan weer insecten zal aantrekken, onder meer vlinders en bijen. 

Aaraschnia levana
Aaraschnia levana

Grasland/Ruigte/Bosschages

Op een aantal restperceeltjes aan de kant van de Staatsbaan is in de loop der jaren al een grasland met ruigte ontwikkeld met hier en daar wat struik- of boomopslag. Ook komen er veel kruiden voor. Die biotoop is nu al heel aantrekkelijk voor vlinders; het komt erop neer om ervoor te zorgen dat het niet volledig verbost, en dat er voldoende variatie blijft in de hoogte van de begroeiing. Dat gaan we doen door op de aanwezige graslanden een extensief maaibeheer uit te voeren (sinusbeheer), en de ruigtes slechts om de 2 à 4 jaar te gaan maaien. De aanwezige Italiaanse populieren nemen veel licht weg en worden geleidelijk aan gerooid. Tal van vlindersoorten zullen hier mee van kunnen profiteren, zoals het bont zandoogje, boomblauwtje, citroenvlinder, groot dikkopje en oranjetipje. Het landkaartje Araschnia levana (foto) komt specifiek voor in ruigten, graslanden en open bossen en zal hier zeker zijn gading vinden.  

Verwilderde tuin

Nog aan de Staatsbaan ligt een verwilderde en deels verboste tuin. Die biotoop is uiterst geschikt voor soorten zoals het bont zandoogje en het boomblauwtje Celastrina argiolus, die beschutte, windluwe plaatsen nodig heeft. Door de bestaande haag te behouden en wat bijkomende aanplant van spork te voorzien, krijgt deze soort hier nog meer kansen. Om volledige verbossing tegen te gaan, wordt om de 3 jaar telkens 1/3 van de oppervlakte in hakhoutbeheer genomen.

 

Inkom

De voortuin aan de inkom bevat zo goed als alleen uitheemse soorten en cultivars. Bedoeling is hier om de beplanting gefaseerd te gaan vervangen door streekeigen groen. Als eerste werd een haag van de invasieve soort sneeuwbes lokaal verwijderd en vervangen door een aanplant van haagbeuk (foto). 

Thecla betulae
Thecla betulae

Groenschermen

Langs de Hoogledestraat komen verspreid een aantal groenstroken voor. Een stuk is beplant met coniferen, in andere stukken komen vrij veel exoten voor zoals Italiaanse aronskelk, sneeuwbes, krulwilg, boerenjasmijn en noordse esdoorn. Ecologisch hebben deze soorten weinig waarde. Door een gericht beheer zullen deze soorten gefaseerd verwijderd worden, en vervangen worden door inheemse soorten. Op termijn kan in bepaalde zones een hakhoutbeheer worden toegepast. Hierbij worden de bomen in bepaalde zones om de 10 jaar ter hoogte van de voet afgezet, in een rotatiesysteem. De afgezette bomen schieten spontaan terug opnieuw.  Hakhoutbeheer brengt opnieuw licht binnen in het biotoop en daar profiteren veel soorten van de ondergroei van, evenals vlinders. Een volwassen houtkant met veel sleedoorn kan sleedoornpage aantrekken (Thecla betulae - foto)Deze soort is de laatste jaren in opmars.

Groeve

Ook de aanpalende groeve is een aantrekkelijke biotoop voor vele soorten. Door een aangepast beheer kan dat nog verder verbeterd worden. Na ontginning wordt de groeve opgevuld en omgezet in landbouwgebied. Voor de natuurontwikkeling wordt dan ook het statuut tijdelijke natuur aangevraagd.

Op de westgerichte talud van de groeve ontwikkelde zich de laatste jaren een schraal, maar vrij soortenrijk grasland, echter zonder al te veel structuur. Door de aanleg in Tertiare klei is de bodem zeer voedselarm, waardoor de verbossing traag gebeurt en soorten als brandnetel of braam geen kansen krijgen.

Door een aangepast maaibeheer toe te passen kunnen we meer structuur in deze zone aanbrengen. Elk jaar gaan we andere stroken gaan maaien volgens een willekeurig patroon. Op die manier wordt het habitat geschikt voor het hooibeestje, een vlindersoort die het, door de vermesting, heel moeilijk heeft in deze streek.  

Ook het baggerfront zelf is interessant voor vlinders. In de omgeving ervan komen voedselarme ruigtes voor, ideaal voor het bruin zandoogje.

De oostgerichte talud is nu al deels verbost. Op het aanliggende grasland planten we nog spork aan zodat we een bosrandvegetatie bekomen. Die biotoop is ideaal voor de citroenvlinder (Gonepteryx rhamn - foto), die sinds een aantal jaar als ‘bijna bedreigd’ in de Rode Lijst voor bedreigde soorten is opgenomen.

Gonepteryx rhamni
Gonepteryx rhamni

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2021

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.