REGLEMENT VAN DE “MONOPOLY KORTRIJK” WEDSTRIJD VAN WIENERBERGER NV

 

Artikel 1: Organisatie

Wienerberger NV, met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 121, RPR Kortrijk 0448 850 870,  organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting onder de naam "Monopoly Kortrijk”.

De wedstrijd loopt van 1 t.e.m. 8 oktober 2021. Het liken van onze Instagrampagina (@wienerbergerbelgium), en het geven van een antwoord op de vraag “Met wie wil jij heel graag (of nooit meer) Monopoly spelen, en waarom?” in de reacties op onze wedstrijdpost, geldt als bewijs van deelname.

 

Artikel 2: Algemeen

Het wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op de website van Wienerberger, via de link https://www.wienerberger.be/monopoly

Het reglement kan ook via brief worden aangevraagd bij Wienerberger NV, dienst Marketing, Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk. Elke aanvraag moet schriftelijk aan Wienerberger worden gericht, met daarbij gevoegd een omslag met postzegel en met het adres van de bestemmeling.

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men zich akkoord verklaart met alle punten van het reglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het kader van de wedstrijd.

Wienerberger NV kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op haar website. Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Wienerberger NV behandeld en beslecht worden. De beslissing van Wienerberger kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de wedstrijd of dit reglement.

Wienerberger NV behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd uit te breiden, te beperken, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht of als omstandigheden dit rechtvaardigen.

 

Artikel 3: Deelname

Iedereen die in België woont, ‘@wienerbergerbelgium’ volgt op Instagram en in de reacties op de wedstrijdpost een antwoord geeft op de vraag “Met wie wil jij heel graag (of nooit meer) Monopoly spelen, en waarom?”, mag deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van personeelsleden van Wienerberger, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Deelname aan de wedstrijd verloopt als volgt:

-        Like onze Instagrampagina (@wienerbergerbelgium)

-        Geef in de reacties op de wedstrijdpost een origineel antwoord op de vraag: “Met wie wil jij heel graag (of nooit meer) Monopoly spelen, en waarom?”.

Deelname aan de wedstrijd houdt geen enkele aankoopverplichting in.

Elke deelnemer kan meermaals deelnemen aan de wedstrijd, maar er kan slechts 1 prijs worden gewonnen per persoon.

 

Arikel 4: Reacties

Wienerberger NV heeft het recht om, zonder verwittiging of verklaring, reacties die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, die mogelijks een inbreuk maken op bestaande wetgeving (rond privacy, discriminatie…) of rechten van derden te verwijderen.

 

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, of waarvan Wienerberger gerede vermoedens heeft dat zij frauderen of de wedstrijd vervalsen, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

 

Artikel 6: Bepaling van de winnaar

Er zijn in totaal 5 prijzen te winnen. Tegen ten laatste 15 oktober 2021 kiest onze interne jury de 5 origineelste reacties uit. De winnaars zijn die deelnemers die geselecteerd worden door de jury. Wie onze wedstrijdpost deelt in zijn of haar Instagram story, krijgt een extra punt van de jury.

 

Artikel 7: Prijs

Tegen 15 oktober 2021 worden er 5 winnaars uitgeroepen, die elk een ‘Monopoly Kortrijk’-spel (t.w.v. €50) winnen. De prijs is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden.

 

Artikel 8: Bekendmaking

De winnaars van de wedstrijd worden tegen ten laatste 15 oktober persoonlijk verwittigd. Er volgt geen officiële prijsuitreiking. De winnaars moeten hun prijs afhalen vóór 1 december 2021 in onze showroom in Kortrijk, en na voorafgaande verwittiging. Het is Wienerberger toegestaan de naam van de winnaar openbaar te maken via haar website en sociale media kanalen.

 

Artikel 9: Vrijwaring

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Wienerberger NV kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

-       transmissies via het internet,

-       slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software,

-       de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken,

-       om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Wienerberger in het gedrang brengen.

Elke deelnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem geplaatste reactie. Elke deelnemer zal Wienerberger NV volledig vrijwaren voor alle vergoedingen waartoe Wienerberger NV zou worden veroordeeld ingeval van een schending van bestaande regelgeving, zoals, doch geenszins limitatief, de wetgeving met betrekking tot privacy, auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele rechten.

 

Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens

Wienerberger NV treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van eventuele persoonsgegevens (zoals uw Instagramnaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) die u ons doorgeeft n.a.v. uw deelname aan de wedstrijd. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken conform de geldende privacywetgeving, waaronder ook de Algemene verordening Gegevensbescherming (beter gekend als de ‘GDPR’ of AVR).Voor meer informatie verwijzen we naar onze Privacy Policy, die terug te vinden is op
https://www.wienerberger.be/privacy-statement_1366062406562_1366035300558.html

Wienerberger zal deze persoonsgegevens (enkel) gebruiken om uw deelname aan de Wedstrijd te organiseren of om u informatie te bieden over onze diensten en producten door middel van brochures of periodieke algemene nieuwsbrieven. U kan uw toestemming echter op eender welk moment even eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar info@wienerberger.be of uit te loggen via de daartoe voorziene knop onderaan de nieuwsbrief.

Wienerberger zal de door u verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het organiseren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de Deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.

U heeft in het kader van de GDPR onder meer recht op informatie, correctie, wissen van gegevens en overdracht van gegevens. Meer informatie over deze rechten en over het uitoefenen van deze rechten vindt u in onze privacy policy. Contacteer ons bij eventuele vragen of bezorgdheden via dpo.be@wienerberger.com. Indien u meent dat wij u niet afdoende geholpen hebben, kan u klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Artikel 11: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Wienerberger NV en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Wienerberger NV en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk. 

 

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.