Photography of clay extraction

Duurzame ontginning

Lokale ontginning en zinvolle nabestemming

Met klei, leem en zand als basis voor keramische materialen, zet Wienerberger in op duurzame grondstofwinning. Deze grondstoffen zijn overvloedig aanwezig in België. We ontginnen onze grondstoffen dicht bij onze fabrieken om het transport en dus ook de milieubelasting zo klein mogelijk te houden. Onze activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden als we de impact op de omgeving kunnen beperken tot een minimum. Tegelijkertijd geven we al tijdens de exploitatiefase extra ruimte aan de natuur: oeverzwaluwen nestelen zich in onze taluds, terwijl allerlei amfibieën zoals rugstreeppadden en kamsalamanders graag in de waterrijke omgeving van onze groeves vertoeven. Voor die soorten zetten we speciale soortenbeschermingsprogramma’s op.

Maar minstens even belangrijk is de aanleg van een nieuw landschap na de ontginning: al voor we de ontginning starten, bekijken we met belanghebbenden (omwonenden, bestuurlijke en administratieve overheidsinstanties, verenigingen…) op welke manier we deze nabestemming het beste vorm geven. Meestal wordt de groeve heringericht als een natuur- of landbouwgebied. We zorgen dan voor een (gedeeltelijke opvulling) met niet-vervuilde gronden en leveren dan een nieuw landschap op. Zo hebben we al vijvers en moerasgebieden opgeleverd, maar evengoed akkers en weiden die opnieuw geschikt zijn voor landbouw.

Zo draagt het duurzaam winnen van klei uit Belgische bodem bij aan nieuwe natuur en meer biodiversiteit. 

Wienerberger_duurzame grondstoffen

Naast natuurlijk, hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk, is keramiek ook duurzaam in alle productiestadia - van grondstofwinning tot productie en verpakking, tot ook verwerking.

Aandacht voor de natuur is een niet te missen aspect van duurzaamheid. Wienerberger investeert daarom volop in tijdelijke natuur. Daarmee kunnen we tijdens actieve ontginningen een habitat geven aan heel wat planten en dieren. Maar wat houdt ‘tijdelijke natuur’ juist in en hoe gaan we te werk? 

Een duurzaam productieproces behelst een waaier van factoren, zo ook in de bouwmaterialensector. Naast recyclage, recuperatie en hergebruik zet Wienerberger ook in op de herbestemming van de ontgonnen gebieden. Daar zijn onder meer onze inspanningen in de Kempische vestigingen een mooi bewijs van. 

Aan onze steenfabriek in Lanaken ontginnen we, samen met Leembank, ook leem voor de productie van bakstenen. Dat gebeurt in een ontginningsgebied net ten noorden van de steenbakkerij, geprangd tussen het Albertkanaal en de Nederlandse grens. De ontginning is van bepaalde duur en nadien wordt het gebied ingericht als watergebonden bedrijventerrein aan het Albertkanaal. 

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.